Prosím vložte svoje záznamy do dotazníka pre železničnú spoločnosť pre fázu počas prepravy

Akú váhu prikladáte nasledujúcim procesom počas prepravy?

Máte tri možnosti:

- Vysoká váha

- Stredná váha

- Nízka váha

Vyberte len jednu možnosť váhy pre jeden proces. Výsledky dole uvedeného dotazníka budú použité pri zvyšovaní kvality železničnej nákladnej dopravy. Hodnotenie kvality sa bude vykonávať vždy k 30.máju a 30. novembru príslušného roku, prosíme vyplniť dotazník do uvedených termínov. Ďakujeme za spoluprácu.

Prosím vyberte, za ktorý úsek počas prepravy dotazník vyplňujete.

Za úsek:

01. Zaistenie ochrany zásielky (preprava bez nehodových udalostí, riadne zabezpečenie zásielky pred stratou a krádežou, správne vedenie sprievodných listín, ochranné a bezpečnostné pomôcky v pohotovosti)

odpoveď:

02. Úprava nákladu (preprava bez posunutia nákladu, bez prekládky nákladu v nácestných staniciach, zariadenia na úpravu nákladu v pohotovosti, vysoko šetrná manipulácia so zásielkou v koľajisku )

odpoveď:

03. Vlakotvorba (optimálna vlakotvorba s ohľadom na výluky, správne smerovanie, s použitím algoritmov pre vlakotvorbu aplikované cez informačné systémy v praxi, využitie praktických skúseností v doprave)

odpoveď:

04. Váženie v nácestnej stanici (kontrolné váženia, váženia pri zistení úbytku na zásielke, váženia na požiadanie zákazníka, pravidelné ciachovanie váh, elektronické vedenie evidencie o vážení a o stave koľajových váh)

odpoveď:

05. Zaistenie vyhovujúcej technickej základne úseku (dobrý technický stav trate, vyhovujúce traťové triedy, zabezpečovacie a oznamovacie zariadenia v nepretržitej prevádzke, moderný koridor vyhovujúci a vyvíjajúci sa vzhľadom k požiadavkám klienta)

odpoveď:

06. Dodržanie dodacej lehoty (pravidelné dodržiavanie dodacích lehôt, skracovanie dodacích lehôt)

odpoveď:

07. Neporušenosť zásielky (neporušenosť zásielky a nákladu; informovanie zákazníka o stave nákladu počas celej doby prepravy)

odpoveď:

08. Poskytovanie informácií o polohe zásielky (24 hodín denne, bez čakania, všetky informácie, prehľadnosť, informácie cez internet)

odpoveď:

09. Monitorovanie zásielky (podrobný monitoring o stave zásielok cez intranet, pátranie po zásielke, intranetové oznamy o pátraní po nákladných listoch, oznamy o mimoriadnych zásielkach)

odpoveď:

10. Zaistenie komplexnosti procesu (plná podpora riešenia problémov za zákazníka počas prepravy v jeho prospech, vybavenie colných kontrol, pravidelná kontrola zásielky počas dňa)

odpoveď: